Regulamin sklepu internetowego Łódź4Home

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego Łódź4Home, działającego pod adresem www.lodz4home.pl,
  a w tym między innymi warunki składania Zamówień na Towary dostępne w sklepie internetowym, zasady dostarczania zamówionych Towarów do Klienta, sposób i termin uiszczania ceny, uprawnienia związane z odstąpieniem od umowy oraz zasady składania reklamacji.
 2. Użyte w Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:
  1. Sprzedawca (przedsiębiorca): Robert Zapędowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Dark Frame Robert Zapędowski z siedzibą w Łodzi (NIP: 7292618318; REGON: 360787952)
  2. Klient (należy rozumieć Konsumenta czyli osobę fizyczną, która dokonuje czynności prawnej z przedsiębiorcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową).”
  3. Sklep internetowy Łódź4Home, zwane również sklepem internetowym – działająca pod adresem www.lodz4home.pl platforma internetowa, której właścicielem jest Sprzedawca, umożliwiający sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet.
  4. Konto – wymagający zarejestrowania w Sklepie internetowym Łódź4Home i podania niezbędnych danych, zindywidualizowany zbiór zasobów teleinformatycznych, umożliwiających Klientowi między innym złożenie Zamówienia i korzystanie ze Sklepu internetowego, przy czym składanie Zamówień możliwe jest również bez posiadania Konta, zgodnie z treścią §2 ust.5.
  5. Towary, zwane również Produktami – prezentowane w Sklepie internetowym rzeczy, na które Klient może złożyć Zamówienie, a następnie je kupić, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
  6. Cena produktów zwana także Ceną zakupów – wartość towarów brutto wyrażoną w złotych polskich, uwzględniająca podatki, a w szczególności podatek od towarów i usług, a nieuwzględniających kosztów dodatkowych, w tym opłat z tytułu kosztów dostawy.
  7. Zamówienie – sporządzone przez Klienta i przesłane Sprzedawcy oświadczenie woli zmierzające do zawarcia umowy oraz zawierające zestawienie Towarów, które Klient chce kupić w Sklepie internetowym, a które stanowią jego ofertę.
  8. Koszt dostawy – spoczywający na Kliencie obowiązek uiszczenia opłaty za dostawę Towaru do miejsca wskazanego przez Klienta, widoczny m.in. w trakcie dokonywania Zamówienia i w wysłanej przez Sprzedawcę wiadomości zawierającej m.in. Informację o Zamówieniu.
  9. Łączny koszt zamówienia – podane do wiadomości Klienta wynagrodzenie, na które składają się: Cena produktów, Koszt dostawy oraz inne koszty, jeśli występują i zostały podane do jego wiadomości, do którego zapłaty zobowiązany jest  Klient dokonujący zakupów w Sklepie internetowym.
  10. Informacje o zamówieniu – podsumowanie złożonego przez Klienta Zamówienia, zawierające szczegółowe informacje na jego temat.
 3. W każdym przypadku, w którym w definicjach znajdujących się powyżej użyto dla określenia oznaczonej czynności, osoby lub rzeczy liczby pojedynczej, definicje te mają odpowiednie zastosowanie do liczby mnogiej, gdy zaś użyto liczby mnogiej, definicje te stosuje się odpowiednio do liczby pojedynczej.
 4. Każdy Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu i zapoznania się z jego treścią. Akceptacja regulaminu następuje każdorazowo przed złożeniem Zamówienia w Sklepie Internetowym.

 

§2 Warunki korzystania ze Sklepu internetowego Łódź4Home

 1. Warunkiem niezbędnym do pełnego korzystania ze Sklepu internetowego jest:
  1. Rejestracja w portalu działającym pod adresem www.lodz4home.pl poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego i podanie niezbędnych danych.
  2. Posiadanie aktywnego Konta i aktywnego adresu e-mail, za pomocą którego dokonano rejestracji Konta.
  3. Podanie wszystkich niezbędnych do realizacji Zamówienia danych.
  4. Dostęp do komputera z siecią Internet i zainstalowaną przeglądarką internetową.
  5. Potwierdzenie zapoznania się między innymi z treścią niniejszego Regulaminu.
 2. Z zastrzeżeniem ust.5, Klient może złożyć Zamówienie, gdy jest zalogowany do swojego Konta. Zalogowanie polega na podaniu nicka albo adresu e-mail Klienta i wcześniej ustalonego hasła, które ma charakter poufny.
 3. Klient jest zobowiązany do zachowania w ścisłej tajemnicy wyżej wymienionego hasła i nie ujawnianie go komukolwiek. Ponadto, dodatkowo Klient jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia Sprzedawcy o każdym nieautoryzowanym wykorzystaniu adresu e-mail, Konta lub jakimkolwiek innym naruszeniu zasad bezpieczeństwa. 
 4. Klient ma prawo posiadać tylko jedno aktywne Konto w Sklepie internetowym. W przypadku powzięcia przez Sprzedawcę informacji, że Klient jest posiadaczem więcej niż jednego Konta, Sprzedawca może je zablokować, do czasu wyjaśnienia sprawy. Z uprawnienia tego Sprzedawca może skorzystać także w przypadku, gdy osoba trzecia podszywa się pod Klienta lub w inny sposób zakłóca działanie Sklepu internetowego. Sprzedawca może ponadto wymagać od Klienta potwierdzenia, że jest posiadaczem Konta w każdym przypadku, gdy ma podstawy sądzić, że zostało ono użyte w sposób niezgodny z prawem, w tym regulaminem.
 5. Klient może korzystać ze Sklepu internetowego Łódź4Home i złożyć Zamówienie także wówczas, gdy nie posiada aktywnego Konta. Warunkiem niezbędnym do złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym bez posiadania aktywnego Konta jest:
  1. Dostęp do komputera z siecią Internet i zainstalowaną przeglądarką internetową.
  2. Podanie wszystkich niezbędnych do realizacji Zamówienia danych.
  3. Posiadanie aktywnego adresu e-mail, wskazanego Sprzedawcy i niezbędnego do kontaktu między innymi w celu realizacji Zamówienia.
  4. Potwierdzenie zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu.
 6. Zakładając Konto lub składając Zamówienie bez Konta, Klient zawiera umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. W przypadku Założenia Konta umowa zawarta jest na czas nieokreślony i może zostać wypowiedzenia przez każdą ze stron, zgodnie z zasadami wskazanym w regulaminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Składając Zamówienie po zalogowaniu się do Konta lub składając zamówienie bez Konta, Klient zawiera umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, której szczegółowe zasady opisane są w niniejszym regulaminie. Umowa ta zawarta jest na czas określony, do dnia dostarczenia Klientowi Zamówienia lub odstąpienia od umowy, zgodnie z zasadami opisanymi poniżej.

 

§3 Warunki i przebieg realizacji zamówienia oraz modyfikacji zamówienia

 1. Klient może złożyć Zamówienie, jeśli zalogował się do swojego Konta w Sklepie internetowym, zgodnie z zasadami opisanymi w regulaminie albo poprzez podanie niezbędnych danych osobowych, w celu realizacji Zamówienia bez Konta.
 2. Złożenie Zamówienia wymaga zaznaczenia Produktu widocznego w Sklepie internetowym Łódź4Home, którego zakupem Klient jest zainteresowany i następnie wybrania polecenia „Dodaj do koszyka”. W koszyku Klient jest zobowiązany wskazać liczbę zamawianych Produktów. Następnie, Klient jest zobowiązany postępować zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na stronie Sklepu internetowego, a w szczególności wskazać adres zamieszkania, na który zamówione Produkty mają być dostarczone. Do obowiązków Klienta należy również wybór sposobu zapłaty. W celu złożenia Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji regulaminu. Klient składa Zamówienie poprzez kliknięcie przycisku „Składam zamówienie”.
 3. W trakcie składania Zamówienia Klient jest informowany przez Sprzedawcę między innymi o metodach i warunkach dostawy Produktów oraz warunkach i sposobach zapłaty za zamówione Produkty. Następnie, Klientowi udostępniane jest na stronie internetowej podsumowanie złożonego Zamówienia, w którym jest on informowany o głównych cechach wszystkich Produktów, które zostały przez niego wybrane, sposobie dostawy oraz Cenie Produktów i Łącznym Koszcie Zamówienia, a także wybranym przez Klienta sposobie zapłaty za Produkty. Informacja o złożonym zamówieniu wysyłana jest również na adres e-mail, wskazany przez Klienta podczas zakładania Konta lub adres e-mail podany przez Klienta podczas składania Zamówienia bez Konta. Ta wiadomość potwierdza tylko otrzymanie przez Sprzedawcę Zamówienia i nie stanowi oświadczenia woli zawarcia umowy. 
 4. Sprzedawca nie gwarantuje stałej dostępności Towarów prezentowanych w Sklepie internetowym. Informacje o Produktach podane na stronie internetowej Sprzedawcy stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Zamówienia, dla których wybrano formę dostawy odbiór osobisty kompletowane są z aktualnych stanów asortymentowych wybranego przez Klienta sklepu. Jeśli w trakcie kompletacji zamówienia okaże się, że część spośród Towarów zamówionych przez Klienta będzie niedostępna, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą e-mailową lub telefoniczną, w celu uzgodnienia wariantu zakupu. Klient będzie mógł wybrać jedną z dwóch opcji: rezygnacja z Zamówienia lub przesłanie niepełnego Zamówienia. W przypadku, gdy Klient nie dokona wyboru jednej z dwóch opcji wskazanych powyżej w ciągu 24 godzin, przyjmuje się, że zrezygnował z Zamówienia. Jeżeli wszystkie Towary zamówione przez Klienta będą niedostępne, Zamówienie zostanie anulowane. Jeśli Klient dokonał płatności elektronicznej za Zamówienie w formie przelewu, z góry na konto, a następnie zrezygnował z niego, z przyczyn i na warunkach opisanych powyżej, Sprzedawca zwróci Klientowi otrzymaną od niego płatność za to Zamówienie. Jeśli Klient dokonał płatności elektronicznej za Zamówienie w formie przelewu z góry na konto, a następnie wyraził zgodę na przesłanie Zamówienia niepełnego. Łączny Koszt Zamówienia zostanie przez Sprzedawcę skorygowany, zgodnie z treścią §4 ust.2.
 5. Po skompletowaniu Zamówienia, Sprzedawca wyśle do Klienta wiadomość e-mail zatytułowaną „Zamówienie oczekuje na odbiór” lub „Informacja o wysyłce”, w zależności od tego, jaki sposób dostawy został wybrany przez Klienta. Wiadomość ta stanowi ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, zawiera Informację o Zamówieniu i od chwili, kiedy wiadomość e-mail zostanie przekazana do systemu mailowego Klienta w sposób umożliwiający jej odczytanie, umowę uważa się za zawartą. Do chwili potwierdzenia przez Sprzedawcę Zamówienia w sposób opisany powyżej, nie jest on zobowiązany do dostarczenia Produktów Klientowi.
 6. Do chwili otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 5 jego Zamówienie stanowi dla Sprzedawcy ofertę zakupu zamówionych Produktów. Do czasu wysłania wiadomości, o której mowa w ust.5, Klient może złożyć oświadczenie o jego cofnięciu.
 7. Sprzedawca jest zobowiązany do wysłania tylko tych Produktów, które wskazał w wiadomości, o której mowa w ust.5. Tym samym Sprzedawca nie jest zobowiązany, aby dostarczyć Klientowi jakiekolwiek inne Produkty.

 

§4 Cena 

 1. Zamieszczone w Sklepie internetowym Ceny Produktów zawierają wszelkie podatki, a w szczególności podatek od towarów i usług. Nie zawierają natomiast kosztów dodatkowych, a w tym kosztów dostawy.
 2. Wiążąca i ostateczna jest Cena Produktu podana w koszyku, w chwili składania Zamówienia przez Klienta. Informacja na temat Łącznego Kosztu Zamówienia i ceny poszczególnych elementów na niego się składających, przedstawiana jest w Sklepie Internetowym, w szczególności w Koszyku, przed potwierdzeniem przez Klienta całego złożonego Zamówienia, sposobu dostawy i formy płatności. Łączny Koszt Zamówienia może zostać skorygowany w przypadku opisanym w §3 ust. 4 Regulaminu, to jest w sytuacji kiedy Klient wyraził zgodę, na przesłanie Zamówienia niepełnego. Łączny Koszt Zamówienia może wówczas ulec skorygowaniu, tak aby obejmował Ceny Produktów, które są aktualnie dostępne w Sklepie Internetowym i mają być dostarczone Klientowi, a także odpowiedni dla nich Koszt Dostawy.
 3. Sprzedawca ma prawo do bieżącej aktualizacji cen oraz oferowanych w Sklepie internetowym Produktów, wybranymi przez siebie promocjami lub wyprzedażami. Uprawnienie to nie ma wpływu na Zamówienie złożone przez Klientów przed dokonaniem wyżej wymienionych czynności. 
 4. W przypadku sprzedaży Produktów objętych promocją lub akcją wyprzedażową, których ilość jest ograniczona, realizacja Zamówienia jest uzależniona od kolejności wpływu Zamówień do Sprzedawcy.

§5 Formy płatności 

 1. Za Zamówienia składane w Sklepie internetowym, Klient może zapłacić wybierając spośród następujących rodzajów płatności:
  1. szybkie płatności PayU,
  2. przelew tradycyjny,
 2. Koszt realizacji płatności opisanej w punktach 1a. i 1b. nie są zależne od Sprzedawcy i nie są uwzględniane w cenie sprzedaży. 

 

§6 Dostawa

 1. Koszty Dostawy są wskazane przez Sprzedawcę w trakcie składania Zamówienia, ich wysokość zależy między innymi od wybranego przez Klienta sposobu dostawy.
 2. Dostawy realizować będzie firma kurierska InPost, DHL Parcel.
 3. Dostawa realizowana jest wyłącznie na terenie Polski.

 

§7 Czas realizacji zamówienia

 1. Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 10 dni roboczych.
 2. Zamówienia z odbiorem osobistym termin realizacji wynosi w większości przypadków maksymalnie 5 dni roboczych.
 3. W przypadku zamówienia z wysyłką kurierem lub do paczkomatu InPost, termin realizacji zamówienia wynosi od 5 do 10 dni roboczych.
 4. W uzasadnionych przypadkach Sklep zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu realizacji zamówienia do 15 dni roboczych. O każdym przedłużeniu tego terminu Sklep zobowiązuje się poinformować klienta, a klient zobowiązuje się potwierdzić aktualność zamówienia.

 

§8 Reklamacje

 1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Konsumentowi Produkt wolny od wad fizycznych i prawnych. 
 2. Sprzedawca odpowiada względem Klienta będącego Konsumentem, jeżeli zakupiony przez niego Produkt ma wady fizyczne lub prawne. Do postępowania w zakresie zgłoszonych przez Konsumenta reklamacji zastosowanie mają postanowienia art. 556 i następne Kodeksu Cywilnego.
 3. Reklamacje mogą być składane na adres: kontakt@lodz4home.pl
 4. W celu złożenia reklamacji Konsument może skorzystać z formularza dostępnego na stronie. Skorzystanie z tego formularza nie jest jednak obowiązkowe. 
 5. Prawa i obowiązki Konsumenta oraz zalecenia w zakresie składania reklamacji zostały opisane w załączniku do regulaminu, z którymi Konsument może zapoznać się tutaj.
 6. Odpowiedzialność Sprzedawcy względem Klienta, który nabywa Towar, nie będąc jednocześnie Konsumentem jest ograniczona do kwoty, jaką Klient zapłacił za objęty reklamacją Produkt i kwoty stanowiącej równowartość kosztów jego dostawy w przypadku gdy przedmiotem reklamacji jest również dostawa. W przypadku uznania przez Sprzedawcę reklamacji jest uzasadniony, Klient nie będący Konsumentem otrzyma Towar wolny od wad albo zostanie mu zwrócona Cena Produktu. Wybór sposobu zaspokojenia roszczeń z tytułu reklamacji w tym przypadku należy do Sprzedawcy a ciężar dowodu, że rzecz sprzedana ma wady, obciąża Klienta. Sprzedawca jest zobowiązany rozpoznać reklamację, o której mowa w niniejszym przepisie w terminie nie dłuższym niż 30 dni od chwili otrzymania pisemnego zgłoszenia. Termin ten może ulec wydłużeniu o czas uzupełnienia przez Klienta informacji niezbędnych, a to według oceny Sprzedawcy, do rozpoznania reklamacji. Na wezwanie Sprzedawcy Klient jest zobowiązany dostarczyć reklamowany Produkt do miejsca wskazanego przez Sprzedawcę, na swój koszt.
 7. Informujemy, że pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów między konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (tzw. platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną (jest dostępna we wszystkich językach UE) stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z zawarcia internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. Platforma umożliwia złożenie skargi dotyczącej towarów lub usług zakupionych przez Internet, zarówno w kraju jak i za granicą.

 

§9 Warunki odstąpienia od umowy i modyfikacja zamówienia

 1. W przypadku, kiedy Klient zrezygnuje z Zamówienia, zgodnie z treścią §3 ust.4 lub gdy Zamówienie nie będzie mogło być zrealizowane z tego względu, że objęte nim Produkty nie będą dostępne, Sprzedawca jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie Klienta i zwrócić mu wszelkie otrzymane płatności. Zwrot płatności Konsumentowi zostanie dokonany w ten sam sposób, jakiego Konsument użył do zapłaty, chyba że zgodził się On na inny sposób zapłaty.
 2. Każdy Klient będący Konsumentem jest uprawniony do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży, bez podania przyczyny w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania Zamówienia. Aby skorzystać z tego uprawnienia Konsument jest zobowiązany wysłać na adres: ul. Mokra 10a, m. 43, 91-034 Łódź oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu otrzymanym od Sprzedawcy wraz z zamówieniem i stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu. 
 3. Z zastrzeżeniem treści zdania drugiego, Sprzedawca jest zobowiązany zwrócić Konsumentowi wszelkie otrzymane płatności, a w tym Cenę Produktu oraz Koszt dostawy. W zakresie Kosztu dostawy, Sprzedawca zobowiązany jest zwrócić tylko koszt zwykłego, najtańszego sposobu dostarczenia Zamówienia oferowanego przez Sprzedawcę. 
 4. Sprzedawca dokona zwrotu płatności otrzymanych od Konsumenta, a w tym Ceny Produktów oraz Kosztu dostawy niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wysłanego przez Konsumenta zawiadomienia o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca może powstrzymać się od zwrotu Łącznego Kosztu Zamówienia do chwili otrzymania Produktów od Konsumenta lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Produktów, w zależności co nastąpi wcześniej. 
 5. Zwrot Towarów powinien nastąpić w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Bezpośrednie koszty związane ze zwrotem Towaru, stanowiące następstwo odstąpienia przez Konsumenta od umowy sprzedaży, ponosi Konsument. 

 

§10 Dane osobowe

Przetwarzanie danych osobowych Klienta zostało opisane w odrębnych dokumentach i jest uzależnione od formy składania Zamówienia:

 1. Zamówienie z logowaniem do aktywnego Konta
 2. Zamówienie bez Konta.

 

§11 Odpowiedzialność

 1. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają odpowiedzialności Sprzedawcy wynikającej z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, gdy oferowane do sprzedaży produkty nie spełniają indywidualnych oczekiwań Klienta i nie posiadają indywidualnych właściwości. Zawierając umowę sprzedaży strony nie określają żadnego specyficznego celu, dla którego nabywany jest lub wytworzony produkt. Produkty są standardowe i nie są wykonywane na indywidualne zamówienie.
 3. Klient zobowiązany jest korzystać ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i powstrzymać się od wszelkiej działalności, która mogłaby zakłócić jego prawidłowe funkcjonowanie.
 4. Sprzedawca może zablokować możliwość składania Zamówień przez Klienta, jeżeli uzna jego działanie za naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa, dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego. Sprzedawca może zablokować możliwość, o której mowa w zdaniu poprzednim także wtedy, gdy uzyska uzasadnione podejrzenie, że Klient naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu. O zablokowaniu możliwości składania Zamówień, Klient zostanie powiadomiony poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres poczty elektronicznej podany w procesie rejestracji albo w procesie składania Zamówienia. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, możliwość składania Zamówień może zostać odblokowania lub umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawarta w celu prowadzenia konta na portalu www.lodz4home.pl zostanie rozwiązana przez Sprzedawcę w trybie natychmiastowym, a przedmiotowe konto zostanie usunięte (odpowiednio, w przypadku Klienta nie posiadającego Konta, Klient nie będzie mógł składać zamówień z danego adresu e-mail).
 5. Informacje o produkcie zamieszczone w Sklepie internetowym nie są równoznaczne z dostępnością tych Towarów u Sprzedawcy i możliwością realizacji Zamówienia.
 6. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, przerwy w funkcjonowaniu Sklepu internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z komputerem lub siecią, z której korzysta Klient.
 7. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie serwerów pocztowych, na które przesyłane są wiadomości e-mail i adresów e-mail Klientów, usuwanie lub blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta lub czasowe zawieszenie dostępności Sklepu internetowego w przypadku konieczności przeprowadzenia m.in. konserwacji, wymiany sprzętu lub też w związku z rozbudową lub modernizacją Sklepu internetowego.
 8. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę możliwości korzystania z pieniędzy, utratę czasu, podanie nieprawdziwych lub nieprawidłowych informacji, lub jakąkolwiek pośrednią lub wtórną.


§12 Postanowienia końcowe

 1. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu są lub staną się niezgodne z prawem, niewykonalne, niekompletne, nieskuteczne lub nieważne, to nie spowoduje to naruszenia skuteczności umowy z Klientem w jej pozostałej części. W takim wypadku strony zawierające umowę są zobowiązane zastąpić postanowienie niekompletne lub nieskuteczne uregulowaniem skutecznym prawnie, które będzie odpowiadało lub będzie najbliższe celowi i wytyczonym zamierzeniom ekonomicznym postanowienia niekompletnego, nieskutecznego, niezgodnego z prawem, niewykonalnego, nieważnego.
 2. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące w Polsce przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Zmiany regulaminu nie będą naruszać praw Klientów, którzy złożyli Zamówienie przed dniem wejścia w życie zmiany. Zmiany regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia ich opublikowania. Sprzedawca poinformuje o zmianach za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na adres Klienta. Jeśli Klient nie wyraża zgody na zmianę, wówczas powinien kliknąć w ikonę „Nie akceptuję zmiany Regulaminu”. Brak akceptacji zmiany, skutkować będzie brakiem możliwości składania zamówień w Sklepie internetowym.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 07.06.2022 r.

Newsletter

Zapisz się do newslettera i dowiaduj się na bieżąco o aktualnych okazjach.

Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny. Dowiedz się więcej o cookies.

Zamknij